SHAL777 မွ ႀကိဳဆိုပါသည္


ကြၽန္ပ္တို႔အေၾကာင္း

မဂၤလာပါ  SHAL777  မွႀကိဳဆိုပါသည္။ ကြၽန္ပ္တို႔  SHAL777 တြင္ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမြန္ျခင္း၏အေရးပါမႈကိုသိရွိထားႏွင့္ၿပီး လူႀကီးမင္းတို႔အတြက္အေကာင္းဆုံးဂိမ္းအေတြ႕အႀကဳံမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ရန္အစဥ္ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။

သမာသမတ္ရွိေသာကစားနည္းမ်ား

ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေလးစားျခင္းႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတို႔သည္ကြၽန္ပ္တို႔အြန္လိုင္းတည္ေထာင္ရာတြင္ထားရွိေသာအဓိကစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ အြန္လိုင္းဂိမ္းေလာကတြင္ ေကာင္းသတင္းျဖင့္ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကြၽန္ပ္တို႔မွအထူးလုံၿခဳံေသာေငြေၾကးလြဲေျပာင္းမႈစီမံခ်က္မ်ားထားရွိျခင္း၊ သမာသမတ္ရွိေသာကစားနည္းမ်ားထားရွိျခင္း၊ ဘာသာစကားေပါင္းစုံအသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ လူႀကီးမင္းတို႔၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားအားလုံၿခဳံစြာထိန္းသိမ္းေပးထားျခင္း စသည္မ်ားကိုအေကာင္းဆုံးေဆာ့ဝဲလ္မ်ားအသုံးျပဳကာလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

တန္ဖိုး

SHAL777 ေဖာင္ေဒးရွင္းအား လူႀကီးမင္းတို႔အတြက္ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႕ေသာ Online Game မ်ားကစားႏိုင္ေစရန္တည္ေထာင္ထားပါသည္။လူႀကီးမင္းတို႔၏အားေပးမႈကိုအစဥ္တန္ဖိုးထားၿပီး ဂိမ္းအေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ကြၽန္ပ္တို႔ႏွင့္ထပ္တူရရွိႏိုင္လိမ့္မည္ဟုေမ်ာ္လင့္ပါသည္။ကြၽန္ပ္တို႔ထံတြင္ လူႀကီးမင္းတို႔ကစားလိုသည့္ပမာဏႏွင့္ကိုက္ညီႏိုင္မည့္ပ႐ိုမိုးရွင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ကြၽန္ပ္တို႔ႏွင့္လူႀကီးမင္းတို႔၏ဂိမ္းအေတြ႕အႀကဳံမ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္လူႀကီးမင္းတိုထံမွအႀကံေပးခ်က္မ်ားအားအစဥ္ႀကိဳဆိုေနပါသည္။


SHAL777 ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အႀကံေပးခ်က္မ်ား၊ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား ရွိပါက၊ ကြၽန္ပ္တို႔ Customer Service ထံသို႔အစဥ္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။လူႀကီးမင္းတို႔၏မည္သည့္အခက္အခဲကိုမဆို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္အစဥ္ႀကိဳဆိုေနပါသည္။

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား


1. ကၽြန္ပ္တို႔ shal777 သို႔ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ေဆာ့ဝဲလ္မ်ားအသံုးျပဳ ျခင္း(သို႔)ေဆာ့ကစား
ရန္မွတ္ပံု တင္ျခင္း အားျဖင္႔လူၾကီးမင္းတို႔သည္
(i) ေအာက္ပါစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
(ii) ကၽြန္ပ္တို႔၏လံုၿခံဳ မွဳစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္
(iii)ကစားနည္းမ်ားအတြက္ကၽြန္ပ္တို႕မွသတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားနားလည္လက္ခံၿပီးျဖစ္သည္
ဟုယူဆမည္ ျဖစ္ပါသည္။

2. ကၽြန္ပ္တို႔မွစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုအေေျခအေနအရ(တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာရန္အပါအဝင္)
အခ်ိန္အခါမေရြးျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲ၊ျဖည္႔စြက္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ျပဳ ျပင္မႈအားလံုးကိုWebsite ေပၚတြင္အခ်ိန္ ႏွင္႔တေျပးညီထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိေျပာင္းလဲထားမႈမ်ားကို Website ေပၚတြင္ေတြ႔ရွိႏိုင္္ မည္္ျဖစ္ပါသည္။ေျပာင္းလဲထားေသာစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လက္ခံႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ပါကလူၾကီးမင္းတို႔မွ အသံုးျပဳ ေနေသာအေကာင့္အားရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ေစ၊Website အသံုးျပဳ ျခင္းအားရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ေစျပဳ လုပ္သင့္ ပါသည္။သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ပိုင္း website တြင္ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားသူမ်ား အားလံုးသည္ေျပာင္းလဲထားေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသေဘာ တူလက္ခံၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ပ္တို႔မွယူဆမည္ ျဖစ္ပါသည္။

3. ကၽြန္ပ္တို႔၏ Website အားအသံုးျပဳ ျခင္း(Website မွေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသံုးျပဳ ျခင္းအပါအဝင္)သည္ တခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ား၏( ဥပမာအေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ )တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ၿငိစြန္းႏိုင္ေၾကာင္းလူၾကီးမင္းတို႔အေနၿဖင့္ သိရွိၿပီးၿဖစ္ပါလိမ့္မည္။ကၽြန္ပ္တို႔၏ Website တြင္ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားျခင္း၊website မွေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူျခင္းသည္လူၾကီးမင္းတို႔ေနထုိင္ရာႏိုင္ငံ၏တရားစီရင္ေရးဥပေဒမ်ားႏွင္႔ ၿငိစြန္းႏိုင္ျခင္းရွိမရွိနွင့္ဆက္လက္ေဆာ့ ကစားရန္သင့္မသင့္အားဆံုးျဖတ္ရန္ကစားသူမ်ားတြင္တာဝန္ရွိပါသည္။

4. အေကာင့္ျပဳ လုပ္ျခင္း :

4.1 shal777တြင္၀င္ေရာက္ေဆာ့ကစားလိုသူ(သို႔)အေကာင့္ျပဳ လုပ္လိုသူအားလံုးသည္အသက္၁၈ႏွစ္ျပည္႕ရန္လို အပ္ပါသည္။အသက္ၿပည့္ေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားမတင္ျပႏုိင္ပါကshal777မွအေကာင့္အသံုးျပဳ ျခင္းအားရပ္ တန္႔ထားမည္ျဖစ္သည္။shal777မွအသက္မျပည့္ေသာေလာင္းကစားျပဳ လုပ္ျခင္းအားအထူးကန္႔ကြက္ထားပါသည္။

4.2 အေကာင့္ျပဳ လုပ္ခ်ိန္တြင္ျဖည့္သြင္းရေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္မွန္ကန္မႈရွိရန္လိုအပ္ၿပီးျပည့္စံုစြာ ျဖည္႔သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။အခ်က္အလက္မျပည္႔စံုျခင္း၊မွားယြင္းျခင္းမ်ားစစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါကအေကာင့္အသံုးျပဳ ခြင္႔အားယာယီရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ျပီးအေကာင့္မရပ္တန္႔ခင္ရွိထားေသာေလာင္းေၾကး နွင့္အႏိုင္အရွံဳး သည္ လည္းရပ္တန္႔ေနမည္ျဖစ္သည္။

4.3 အေကာင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအားျဖင္႔ လူၾကီးမင္းတို႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔၏လုိက္နာရန္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သိရွိနား လည္ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းယူဆမည္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တို႔မွကစားသူမွန္ကန္ေၾကာင္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေဒသ၏ဥပေဒမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ကစားသူမ်ား၏ဘဏ္အေကာင္႕ ႏွင္႔လိုအပ္ေသာကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေကာင္းရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ကၽြန္ပ္တို႔မွေတာင္း ဆိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားမတင္ျပႏိုင္သည့္အေကာင္႔အားရပ္တန္႔ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ကစားခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ လုပ္မည္ၿဖစ္သည္။

5. အေကာင့္ဖြင့္ျခင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား:

5.1 shal777မွကစားသမားမ်ား၏ကိုယ္ပိုင္ ID ႏွင္႔ password မ်ားအားစိတ္ၾကိဳက္ထားရွိနိုင္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႔ အေနျဖင္႔အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလံုျခံဳ စြာသိမ္းထားရန္လိုအပ္ပါသည္။အေကာင္႔မွေလာင္းေၾကးထပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးထုတ္ယူျခင္းႏွင့္အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္လူၾကီးမင္းတို႔တြင္သာတာဝန္ရိွပါသည္။

5.2 ID ႏွင္႔ Password မွန္ကန္ပါက( အေကာင့္ပိုင္ရွင္မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ )အေကာင့္အတြင္းဝင္ေရာက္ေဆာ႔က စားျခင္းႏွင့္ေငြေၾကးထုတ္ယူျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

5.3 လူၾကီးမင္းတို႔အေနျဖင္႔အျခားသူမ်ားမိမိအေကာင့္ကစားေနေၾကာင္းသံသယျဖစ္ဖြယ္အခ်က္အလက္မ်ား ေတြ႕ရွိပါက Password အား Website မွတဆင္႔ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲသင့္ပါသည္။ ID ႏွင္႔ password တစ္ခုခုအား ေမ႔သြားျခင္းမ်ားရွိခဲ႔ပါကကၽြန္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ျခင္းျဖင္႔ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ပါသည္။

5.4 အေကာင့္တြင္ရွိေသာေငြေၾကးပမာဏႏွင့္အမွတ္ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ထုတ္ယူျခင္းမွတ္တမ္းမ်ားကိုအခ်ိန္မေရြး Website ေပၚတြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

6. အေကာင့္အားရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင္႔ကစားခြင့္ရုပ္သိမ္းျခင္း:

6.1 လူၾကီးမင္း၏အေကာင့္အားပိတ္လိုပါကကၽြန္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။အေကာင့္တြင္ရွိေသာအမွတ္မ်ား အားလံုးကိုshal777မွထုတ္ယူထားၿပီးအေကာင့္ပိတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ေလာင္းေၾကးျပဳ လုပ္ေနစဥ္(သို႔)၊ကစား မွတ္အႏိုင္အရႈံးမတြက္ရေသးခင္အေကာင့္အားမည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ ပိတ္ခြင့္မရွိပါ။

6.2 shal777မွကစားသမားမ်ား၏အေကာင့္အားအခ်ိန္မေရြး၊မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔မဆိုရပ္ဆိုင္းခြင့္ (သို႔) ပိတ္ခြင့္ရွိပါသည္။ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါကကစားသမားမ်ားအားအေၾကာင္းမၾကားပဲအ ေကာင္႔အားရပ္ဆိုင္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ပိတ္ပင္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။:

(က) Game ကစားရန္ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊

(ခ)ကစားသူမွမမွန္ကန္ေသာနည္းလမ္း၊ရည္ရြယ္ခ်က္(သို႔)တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ကစားျခင္း၊

(ဂ)ကစားသူမွ Website (သို႔)အက္ပလီေကးရွင္းအားမသမာေသာနည္းလမ္းမ်ား၊အသံုးျပဳ ျပီးအျမတ္ရွာျခင္း၊

(ဃ)အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း၊ရဲတပ္ဖြဲ႕(သို႔)တရားဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားမွအေကာင့္အားပိတ္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္း၊

(င) ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားျဖစ္ပြားၿပီး (သို႔) ၿဖစ္ပြားရန္အလားအလာရွိသည္ဟု shal777မွယူဆထားျခင္း

6.3 (က)မွ(င)ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း(သို႔)ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာအေကာင္႕ပိုင္ရွင္သည္ ၄င္း
ေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚလာေသာ shal777 မွဆံုးရွံဳးမႈမ်ား ၊ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္အသံုးစရိတ္အားလံုးကိုျပန္ဆပ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း(သို႔)ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာအေကာင့္မွ အမွတ္အားလံုး မ်ား(သို႔)တစ္ဝက္ကိုshal777မွနစ္နာေၾကးအျဖစ္သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္သည္။

7. Website အသံုးျပဳ ျခင္း

7.1 ကစားသူမ်ားအသံုးျပဳ ေသာကြန္ပ်ဴ တာ(သို႔)မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင္႔အင္တာနက္လိုင္းအားစသည္တို႔သည္ Website ကိုသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစႏိုင္ပါသည္။Website တြင္ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳ ေသာကိရိယာမ်ားမွျဖစ္ေပၚလာေသာအ မွားမ်ား၊ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားသည္ကစားသူမ်ားတြင္သာတာဝန္ရွိပါသည္။website သည္အမွားခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မရွိဘဲ အစဥ္ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္လိမ့္မည္ဟုshal777မွအတည္မျပဳ ႏိုင္ပါသျဖင္႔ကစားသူတို႔အသံုးျပဳ ေသာကိရိယာ၊အင္တာ နက္လိုင္းမေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မွားယြင္းမႈမ်ား ကို shal777 ဂိမ္းServer တြင္သိုေလွာင္ထား သည္႕အတိုင္းသာဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

7.2 shal777မွဂိမ္းရလဒ္မ်ားသည္မွန္ကန္ေစ႔စပ္မႈရွိပါသည္။ဂိမ္းကစားစဥ္အတြင္းမသမာေသာနည္းလမ္းမ်ား၊လိမ္ လည္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔အမွတ္ရယူရန္ၾကိဳးစားျခင္းမ်ားေတြ႔ရွိပါကshal777မွတရားစီရင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအသံုး ျပဳကာေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။သံသယျဖစ္ျခင္းခံရေသာအေကာင့္မွအမွတ္မ်ားကိုေငြသားအျဖစ္ထုတ္ ေပးျခင္းမွ ဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ျပီးမသမာေသာနည္းျဖင္႔ကစားျခင္းမွျဖစ္ေပၚလာေသာကၽြန္ပ္တို႔၏ website ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ား ကိုထုိကစားသူမွျပန္လည္ေပးဆပ္္ရမည္ျဖစ္သည္။

7.3 ကစားသူအသံုးျပဳ ေသာကိရိယာမ်ား(သို႔)အင္တာနက္လိုင္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမွျဖစ္ေပၚလာေသာေဆာ့၀ဲလ္ (သို႔)အ ေကာင္႔ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ားကိုshal777မွလက္ခံေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ ။ ေဆာ့၀ဲလ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွားယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါကshal777မွအဆိုပါမွားယြင္းမႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္ေသာအစိတ္အပိုင္းအားလံုးအား Website မွ ဖယ္ရွား ပစ္မည္ျဖစ္သည္ ။

7.4 shal777မွ Website ေပၚမွအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအခ်ိန္မေရြးမည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔မဆိုေျပာင္း လဲခြင္႔ ရွိပါသည္။

7.5 shal777ဂိမ္းအခ်က္အလက္မ်ားျပင္ဆင္မြမ္းမံေနသည့္အခ်ိန္မွစ၍ကစားသမားမ်ားအေနျဖင္႔ဂိမ္းကစားရာမွရုတ္ တစ္ရက္ျပတ္ေတာက္ျခင္းျဖစ္နုိင္ပါသျဖင္႔ဂိမ္း Website သို႕၀င္ေရာက္၍ဂိမ္းကစားျခင္း၊အေကာင့္၀င္ေရာက္ျခင္း ျပဳ လုပ္နိုင္မည္မဟုတ္ပါ။၄င္းအေေျခအေနမ်ိဳးတြင္shal777မွဂိမ္းWebsite မွျပင္ဆင္မႈမျပဳ လုပ္ခင္ရွိေနေသာအမွတ္ ႏွင္႔အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူလအတိုင္းသိမ္းဆည္းေပးထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

7.6 ဂိမ္းရလဒ္မ်ားအတြက္ကၽြန္ပ္တို႔မွေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ားကိုအေျခအေနအရဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီးကစား သူမွနည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳ ျပီးျပင္ဆင္ထားေသာ ဂိမ္းရလဒ္မ်ားကိုလက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

7.7 အေကာင္းဆုံးဂိမ္းအေတြ႕အႀကဳံမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ Website ႏွင့္ဂိမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားအား ဗုဒၶဟူး ေန့တုိင္း မနက္ ၉:၃၀ နာရီမွ ၁၀:၃၀ မိနစ္ထိျပင္ဆင္မူ့မ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အထူးအစီအစဥ္


သၾကၤန္ပြဲေတာ္အထူးေဘာနပ္ 50,000 က်ပ္

⛔️စည္းကမ္းခ်က္⛔️

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းသည္ 01.04.2024 မွစ၍ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ႀကိဳဆိုေဘာနပ္ 300% ယူၿပီးသူမ်ားသာရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။(လက္ရွိေပးထားေသာ 300% ႀကိဳဆိုေဘာနပ္ ပ႐ိုမိုးရွင္း)

မန္ဘာတစ္ဦးလွ်င္တစ္ႀကိမ္သာရယူႏိုင္သည္။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းအမွတ္ျဖင့္ PP, FC, 5G ဂိမ္းခန္းရွိ ‌( စေလာ့ႏွင့္ငါးပစ္ ) ဂိမ္းမ်ားသာကစားႏိုင္သည္။


ဤပ႐ိုမိုးရွင္းအမွတ္ျဖင့္ ေန႔စဥ္ေကာ္မရွင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မရွိပါ။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းအမွတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရပါက သတ္မွတ္ပမာဏထက္ပိုလြန္ေသာ အမွတ္မ်ားကို System မွ ေအာ္တိုဖ်က္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

အနည္းဆုံး ( 5 ) မွတ္ေအာက္ ( သို႔ ) သတ္မွတ္ႀကိမ္ေရျပည့္မွသာ ဤပ႐ိုမိုးရွင္းမွႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းအား ဂိမ္းအေကာင့္တစ္ခုထက္ပို၍ ( IP Address/ Device ) တူမ်ားျဖင့္ ယူကစားခြင့္မျပဳပါ။ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက မူရင္းသြင္းေငြသာျပန္ရမည္။


အေသးစိတ္ဆက္သြယ္ရန္

                                                          

မန္ဘာသစ္ႀကိဳဆိုေဘာနပ္

⛔️စည္းကမ္းခ်က္⛔️

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းသည္ SHAL777 သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာမန္ဘာသစ္မ်ားကို ႀကိဳဆိုေသာအေနျဖင့္ေပးထားေသာ ေဘာနပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မန္ဘာတစ္ဦးလွ်င္တစ္ႀကိမ္သာရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းအမွတ္ျဖင့္ အထက္ပါဇယားတြင္ (သတ္မွတ္ထားေသာ စေလာ့ ဂိမ္းမ်ားမွလြဲၿပီ)တစ္ျခားဂိမ္းမ်ားကိုကစားခြင့္မျပဳပါ။

စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါကမူရင္းသြင္းေငြမွတ္သာျပန္ရမည္။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းအား ဂိမ္းအေကာင့္တစ္ခုထက္ပို၍ ( IP/Address/Device ) တူမ်ားျဖင့္ ယူကစားထားသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက အမွတ္မ်ားအားလုံးကို ဖ်က္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းအမွတ္ျဖင့္ကစားၿပီးအႏိုင္ရပါကသတ္မွတ္ေငြထုတ္ပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္ေသာအပိုမွတ္မ်ားကိုSystemမွAuto ျပန္႐ုတ္သိမ္းမည္ျဖစ္သည္။


အေသးစိတ္ဆက္သြယ္ရန္

                                                          

ေန႔စဥ္ ( ၅ ) ႀကိမ္ဆက္တိုက္သြင္း Free Bonus

⛔️စည္းကမ္းခ်က္⛔️

ေဘာနပ္ရယူရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျပစာပမာဏအတိုင္းေငြသြင္း၍ကစားထားရမည္။

ပ႐ိုမိုးရွင္းယူကစားထားသည့္ေျပစာအေစာင္ေရကိုထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

သတ္မွတ္ေျပစာအတိုင္းေငြသြင္းၿပီးပါက စေလာ့ ႏွင့္ ငါးပစ္ဂိမ္းကစားထားသည့္ႀကိမ္ေရသည္ အထက္ပါဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းရွိရမည္။

သတ္မွတ္ ေငြသြင္းပမာဏျပည့္ေသာ္လည္း စေလာ့ႏွင့္ငါးပစ္ဂိမ္းကစားထားသည့္ႀကိမ္ေရမျပည့္ပါက ပ႐ိုမိုးရွင္းရရွိမည္မဟုတ္ပါ။

သတ္မွတ္ေငြသြင္းပမာဏႏွင့္ ႀကိမ္ေရ ျပည့္ပါက ေဘာနပ္ရယူရန္ Customer Service သို႔ဆက္သြယ္ၿပီးေဘာနပ္လာယူႏိုင္ပါသည္။⚠️ JILI Slot ဂိမ္းရွိ ( Dragon Treasure, Candy Baby, Crazy Hunter & Secret Treasure) 
ကစားထားေသာသြင္းေငြမ်ားကိုမထည့္တြက္ပါ။


ေန႔စဥ္ေငြသြင္းျဖတ္ေတာက္ခ်ိန္မွာ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ { 22:30:00 – 22:29:59 } ျဖစ္သည္။

ေဘာနပ္ယူမည္ဆိုပါက ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ { 22:00:00 } ေနာက္ဆုံးထား၍လာယူေပးရမည္။

ယေန႔သြင္းေငြအတြက္မယူျဖစ္ေသာ ေဘာနပ္ကို ေနာက္ေန႔ စာရင္းတြင္ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းသည္ တစ္ေန႔သြင္းေငြအတြက္ တစ္ေန႔ ရယူရန္သာျဖစ္သည္။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းအမွတ္ျဖင့္ ( JDB, JILI, FC, CQ9, YB ) စေလာ့ဂိမ္းမ်ားသာ ကစားရမည္။

⚠️JILI Slot ဂိမ္းရွိ ( Dragon Treasure & Candy Baby & Crazy Hunter & Secret Treasure) မွလြဲ၍ က်န္သည့္ စေလာ့ဂိမ္းအားလုံးကစားႏိုင္ပါသည္။

သတ္မွတ္စည္းကမ္းအတိုင္းမလိုက္နာပါက အမွတ္မ်ားအားလုံးကိုSHAL777မွ ျပန္႐ုတ္သိမ္းမည္။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းအမွတ္ျဖင့္ကစားၿပီးအႏိုင္ရပါက သတ္မွတ္ေငြထုတ္ပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ အပိုမွတ္မ်ားကို System မွ Auto ျပန္႐ုတ္သိမ္းမည္ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္ဆက္သြယ္ရန္

                                                          

ကံေကာင္းေဘာနပ္

⛔️စည္းကမ္းခ်က္⛔️

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို စေနႏွင့္တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ရယူႏိုင္ပါသည္။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းအမွတ္ျဖင့္ PS,ACEWIN,JDB,CQ9,FC,RSG ဂိမ္းခန္းရွိ ( စေလာ့ဂိမ္း ) တစ္မ်ိဳးတည္းသာကစားရမည္ျဖစ္သည္။

သတ္မွတ္ဂိမ္းမကစားပါကမူရင္းသြင္းေငြမွတ္သာျပန္ရမည္။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းအမွတ္ျဖင့္ကစားၿပီးအႏိုင္ရပါကသတ္မွတ္ေငြထုတ္ပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္ေသာအပိုမွတ္မ်ားကို System မွ Auto ျပန္႐ုတ္သိမ္းမည္ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္ဆက္သြယ္ရန္

                                                          

ေန႔စဥ္ျပန္အမ္းေငြ 0.8%

⛔️စည္းကမ္းခ်က္⛔️

ေကာ္မရွင္မ်ားကို ယခင္ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္မွ ယခု ေန႔စဥ္ သိုေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

႐ိုး႐ိုးသြင္းေငြျဖင့္ SHAL777 ရွိ ( စေလာ့၊ ငါးပစ္ ၊ အားကစား ) ဂိမ္းမ်ားတြက္ 0.8% , Card Game မ်ားတြက္ 0.8% , PS ဂိမ္းတြက္ 2% သတ္မွတ္ထားေပးၿပီး တစ္ရက္တာေကာ္မရွင္တြက္ခ်က္ခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္စံေတာ္ခ်ိန္ ( 00:00:00 ) မွ ( 23:59:59 )ထိျဖစ္သည္။

ယေန႔ကစားထားေသာႀကိမ္ေရအတြက္ေကာ္မရွင္ကို ေနာက္တစ္ေန႔ ညေန ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ( 16:00 )နာရီ တြင္ system မွ ေအာ္တိုတြက္ခ်က္ၿပီးထည့္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အနည္းဆုံးရရွိမည့္အမွတ္မွာ 50 မွတ္ ( 5,000 Ks ) ျဖစ္သည္။ 50 မွတ္ မျပည့္ပါက အလိုအေလ်ာက္ပယ္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ရရွိေသာေကာ္မရွင္အမွတ္မ်ားကို ႀကိမ္ေရ မလိုဘဲ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မျပည့္ေသာ မန္ဘာမ်ားသည္ ေကာ္မရွင္အမွတ္မ်ားရရွိမည္မဟုတ္ပါ။

ပထမရက္တြင္ မျပည့္မွီေသာ ႀကိမ္ေရ မ်ားကို ဒုတိယရက္တြင္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မည္မဟုတ္ပါ။

အသစ္မွ စၿပီး ျပန္လည္တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္တစ္စုံ တစ္ရာရွိလာခဲ့ပါကSHAL777 ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္သာအတည္ျဖစ္သည္။

SHAL777 သည္ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခြင့္ ( သို႔ ) ရပ္တန႔္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

အေသးစိတ္ဆက္သြယ္ရန္

                                                         

PS ဂိမ္းကစားသူတိုင္း ေကာ္မရွင္ 2% ရရွိမည့္အခြင့္အေရး

⛔️စည္းကမ္းခ်က္⛔️

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းသည္ေန႔စဥ္ PS ဂိမ္းကစားထားသည့္ စုစုေပါင္းႀကိမ္ေရ မ်ားကို တြက္ခ်က္ေပးထားၿပီး‌ေန႔စဥ္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ 16:00 နာရီတြင္ ေကာ္မရွင္ 2% ကိုေအာ္တိုတြက္ခ်က္ထည့္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ပ႐ိုမိုးရွင္းယူကစားထားသည့္ ႀကိမ္ေရမ်ားကိုမထည့္တြက္ပါ။

႐ိုး႐ိုးေငြသြင္းကစားထားသည့္ႀကိမ္ေရမ်ားသာအက်ဳံးဝင္သည္။

အနည္းဆုံး 50 မွတ္ (5,000Ks ) မွ စတင္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ရရွိေသာေကာ္မရွင္အမွတ္မ်ားကို ႀကိမ္ေရ မလိုဘဲ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မျပည့္ေသာ မန္ဘာမ်ားသည္ ေကာ္မရွင္အမွတ္မ်ားရရွိမည္မဟုတ္ပါ။

ပထမပတ္တြင္ မျပည့္မွီေသာ ႀကိမ္ေရ မ်ားကို ဒုတိယအပတ္တြင္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မည္မဟုတ္ပါ။
အသစ္မွ စၿပီး ျပန္လည္တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္ဆက္သြယ္ရန္

                                                          

မိတ္ဆက္ေကာ္မရွင္ 10% ႏွင့္ အပို ဖရီးေဘာနပ္ 1,500


⛔️စည္းကမ္းခ်က္⛔️

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းသည္ SHAL777 ဝဘ္ဆိုဒ္ရွိ ( စေလာ့ ႏွင့္ ငါးပစ္ ) ဂိမ္းမ်ားသာပါဝင္ပါသည္။

မိတ္ဆက္သူသည္ မိမိ မိတ္ဆက္ေပးသူ၏ ရႈံးမွတ္မွ ေကာ္မရွင္ 10% အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိမည္။

ေကာ္မရွင္တြက္ခ်က္ရာတြင္ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွတ္မ်ား ႏွင့္ ပ႐ိုမိုးရွင္း‌သြင္းေငြမ်ားကိုထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မည္မဟုတ္ပါ။

႐ိုး႐ိုး‌သြင္းေငြျဖင့္ ကစားထားသည့္ ( စေလာ့ ႏွင့္ ငါးပစ္ ) ဂိမ္းမ်ား၏ ရႈံးမွတ္မ်ားကိုသာ တြက္ခ်က္ေပးမည္။

ေကာ္မရွင္မ်ားကို ( 7 ) ရက္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၊ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တိုင္း ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ( 16:00 ) နာရီတြင္ ဂိမ္းအေကာင့္ထဲသို႔ ေအာ္တို တြက္ခ်က္ထည့္သြင္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အနည္းဆုံးရရွိမည့္အမွတ္မွာ 50 မွတ္ ( 5,000 Ks ) ျဖစ္သည္။ 50 မွတ္ မျပည့္ပါက အလိုအေလ်ာက္ပယ္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ပထမပတ္တြင္မျပည့္မွီေသာ မန္ဘာမ်ား၏ရႈံးမွတ္မ်ားကို ဒုတိယပတ္တြင္ ထည့္တြက္မည္မဟုတ္ပါ။

အသစ္မွျပန္လည္တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။

ဂိမ္းအေကာင့္ဖြင့္စဥ္ မန္ဘာသစ္သည္ မိတ္ဆက္ေပးသူ၏ ဂိမ္းအေကာင့္ကို " မိတ္ဆက္သူ " ေနရာတြင္ တိက်မွန္ကန္စြာထည့္သြင္းေပးရမည္။ မွားယြင္းစြာထည့္မိပါက မိတ္ဆက္သူသည္ ေကာ္မရွင္အမွတ္မ်ားရရွိမည္မဟုတ္ပါ။

ဂိမ္းအေကာင့္ဖြင့္ၿပီးပါက ျပန္လည္ျပင္ဆင္၍မရေသာေၾကာင့္ အထူးသတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္တစ္စုံ တစ္ရာရွိလာခဲ့ပါက SHAL777 ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္သာအတည္ျဖစ္သည္။

SHAL777 သည္ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခြင့္ ( သို႔ ) ရပ္တန႔္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

မိတ္သစ္ မိတ္ဆက္နည္း


မိမိမိတ္ဆက္ထားေသာ မိတ္သစ္မ်ားအားၾကည့္နည္း


အေသးစိတ္ဆက္သြယ္ရန္

                                                          

တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈၾကည့္ရန္
👇

အေသးစိတ္ဆက္သြယ္ရန္ 

Call Center 📞 : 09 880 386 426

 

ကြ ်နု္ပ္တုိ ့ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္


ဖုန္းနံပါတ္

 09880386427

ေဒါင္းလုဒ္


Add to home screen

 • အဆင့္ 1

  Safari ျဖင့္websiteဖြင့္ပါ , ေအာက္ေျခ မီႏူးကိုဖြင့္လွစ္ၿပီး"ရွယ္ယာခလုတ္"ကိုႏွိပ္ပါ .

 • အဆင့္ 2

  မီႏူးဖြင့္မိျဖင့္ျပီး မီႏူးးမွ “Add to Home screen”ကိုနိပ္ပါ

 • အဆင့္ 3

  website ကိုေရြးခ်ယ္ျပီ သိမ္းဆည္ပါ

Apk - Download

 • အဆင့္ 1

  Google Chrome browser မွ website ထဲသို့၀င္ပါ

 • အဆင့္ 2

  Click App download

 • အဆင့္ 3

  Click Download app

 • အဆင့္ 4

  Then click OK

 • အဆင့္ 5

  Click install

 • အဆင့္ 6

  Now you have icon app