SHAL777 မွ ႀကိဳဆိုပါသည္


ကြၽန္ပ္တို႔အေၾကာင္း

မဂၤလာပါ  SHAL777  မွႀကိဳဆိုပါသည္။ ကြၽန္ပ္တို႔  SHAL777 တြင္ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမြန္ျခင္း၏အေရးပါမႈကိုသိရွိထားႏွင့္ၿပီး လူႀကီးမင္းတို႔အတြက္အေကာင္းဆုံးဂိမ္းအေတြ႕အႀကဳံမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ရန္အစဥ္ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။

သမာသမတ္ရွိေသာကစားနည္းမ်ား

ယုံၾကည္ျခင္း၊ ေလးစားျခင္းႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတို႔သည္ကြၽန္ပ္တို႔အြန္လိုင္းတည္ေထာင္ရာတြင္ထားရွိေသာအဓိကစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ အြန္လိုင္းဂိမ္းေလာကတြင္ ေကာင္းသတင္းျဖင့္ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကြၽန္ပ္တို႔မွအထူးလုံၿခဳံေသာေငြေၾကးလြဲေျပာင္းမႈစီမံခ်က္မ်ားထားရွိျခင္း၊ သမာသမတ္ရွိေသာကစားနည္းမ်ားထားရွိျခင္း၊ ဘာသာစကားေပါင္းစုံအသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ လူႀကီးမင္းတို႔၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားအားလုံၿခဳံစြာထိန္းသိမ္းေပးထားျခင္း စသည္မ်ားကိုအေကာင္းဆုံးေဆာ့ဝဲလ္မ်ားအသုံးျပဳကာလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

တန္ဖိုး

SHAL777 ေဖာင္ေဒးရွင္းအား လူႀကီးမင္းတို႔အတြက္ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႕ေသာ Online Game မ်ားကစားႏိုင္ေစရန္တည္ေထာင္ထားပါသည္။လူႀကီးမင္းတို႔၏အားေပးမႈကိုအစဥ္တန္ဖိုးထားၿပီး ဂိမ္းအေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ကြၽန္ပ္တို႔ႏွင့္ထပ္တူရရွိႏိုင္လိမ့္မည္ဟုေမ်ာ္လင့္ပါသည္။ကြၽန္ပ္တို႔ထံတြင္ လူႀကီးမင္းတို႔ကစားလိုသည့္ပမာဏႏွင့္ကိုက္ညီႏိုင္မည့္ပ႐ိုမိုးရွင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ကြၽန္ပ္တို႔ႏွင့္လူႀကီးမင္းတို႔၏ဂိမ္းအေတြ႕အႀကဳံမ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္လူႀကီးမင္းတိုထံမွအႀကံေပးခ်က္မ်ားအားအစဥ္ႀကိဳဆိုေနပါသည္။


SHAL777 ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အႀကံေပးခ်က္မ်ား၊ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား ရွိပါက၊ ကြၽန္ပ္တို႔ Customer Service ထံသို႔အစဥ္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။လူႀကီးမင္းတို႔၏မည္သည့္အခက္အခဲကိုမဆို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္အစဥ္ႀကိဳဆိုေနပါသည္။

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား


1. ကၽြန္ပ္တို႔ shal777 သို႔ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ေဆာ့ဝဲလ္မ်ားအသံုးျပဳ ျခင္း(သို႔)ေဆာ့ကစား
ရန္မွတ္ပံု တင္ျခင္း အားျဖင္႔လူၾကီးမင္းတို႔သည္
(i) ေအာက္ပါစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
(ii) ကၽြန္ပ္တို႔၏လံုၿခံဳ မွဳစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္
(iii)ကစားနည္းမ်ားအတြက္ကၽြန္ပ္တို႕မွသတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားနားလည္လက္ခံၿပီးျဖစ္သည္
ဟုယူဆမည္ ျဖစ္ပါသည္။

2. ကၽြန္ပ္တို႔မွစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုအေေျခအေနအရ(တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာရန္အပါအဝင္)
အခ်ိန္အခါမေရြးျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲ၊ျဖည္႔စြက္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ျပဳ ျပင္မႈအားလံုးကိုWebsite ေပၚတြင္အခ်ိန္ ႏွင္႔တေျပးညီထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိေျပာင္းလဲထားမႈမ်ားကို Website ေပၚတြင္ေတြ႔ရွိႏိုင္္ မည္္ျဖစ္ပါသည္။ေျပာင္းလဲထားေသာစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လက္ခံႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ပါကလူၾကီးမင္းတို႔မွ အသံုးျပဳ ေနေသာအေကာင့္အားရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ေစ၊Website အသံုးျပဳ ျခင္းအားရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ေစျပဳ လုပ္သင့္ ပါသည္။သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ပိုင္း website တြင္ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားသူမ်ား အားလံုးသည္ေျပာင္းလဲထားေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသေဘာ တူလက္ခံၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ပ္တို႔မွယူဆမည္ ျဖစ္ပါသည္။

3. ကၽြန္ပ္တို႔၏ Website အားအသံုးျပဳ ျခင္း(Website မွေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသံုးျပဳ ျခင္းအပါအဝင္)သည္ တခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ား၏( ဥပမာအေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ )တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ၿငိစြန္းႏိုင္ေၾကာင္းလူၾကီးမင္းတို႔အေနၿဖင့္ သိရွိၿပီးၿဖစ္ပါလိမ့္မည္။ကၽြန္ပ္တို႔၏ Website တြင္ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားျခင္း၊website မွေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူျခင္းသည္လူၾကီးမင္းတို႔ေနထုိင္ရာႏိုင္ငံ၏တရားစီရင္ေရးဥပေဒမ်ားႏွင္႔ ၿငိစြန္းႏိုင္ျခင္းရွိမရွိနွင့္ဆက္လက္ေဆာ့ ကစားရန္သင့္မသင့္အားဆံုးျဖတ္ရန္ကစားသူမ်ားတြင္တာဝန္ရွိပါသည္။

4. အေကာင့္ျပဳ လုပ္ျခင္း :

4.1 shal777တြင္၀င္ေရာက္ေဆာ့ကစားလိုသူ(သို႔)အေကာင့္ျပဳ လုပ္လိုသူအားလံုးသည္အသက္၁၈ႏွစ္ျပည္႕ရန္လို အပ္ပါသည္။အသက္ၿပည့္ေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားမတင္ျပႏုိင္ပါကshal777မွအေကာင့္အသံုးျပဳ ျခင္းအားရပ္ တန္႔ထားမည္ျဖစ္သည္။shal777မွအသက္မျပည့္ေသာေလာင္းကစားျပဳ လုပ္ျခင္းအားအထူးကန္႔ကြက္ထားပါသည္။

4.2 အေကာင့္ျပဳ လုပ္ခ်ိန္တြင္ျဖည့္သြင္းရေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္မွန္ကန္မႈရွိရန္လိုအပ္ၿပီးျပည့္စံုစြာ ျဖည္႔သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။အခ်က္အလက္မျပည္႔စံုျခင္း၊မွားယြင္းျခင္းမ်ားစစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါကအေကာင့္အသံုးျပဳ ခြင္႔အားယာယီရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ျပီးအေကာင့္မရပ္တန္႔ခင္ရွိထားေသာေလာင္းေၾကး နွင့္အႏိုင္အရွံဳး သည္ လည္းရပ္တန္႔ေနမည္ျဖစ္သည္။

4.3 အေကာင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအားျဖင္႔ လူၾကီးမင္းတို႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔၏လုိက္နာရန္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သိရွိနား လည္ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းယူဆမည္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တို႔မွကစားသူမွန္ကန္ေၾကာင္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေဒသ၏ဥပေဒမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ကစားသူမ်ား၏ဘဏ္အေကာင္႕ ႏွင္႔လိုအပ္ေသာကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေကာင္းရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ကၽြန္ပ္တို႔မွေတာင္း ဆိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားမတင္ျပႏိုင္သည့္အေကာင္႔အားရပ္တန္႔ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ကစားခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ လုပ္မည္ၿဖစ္သည္။

5. အေကာင့္ဖြင့္ျခင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား:

5.1 shal777မွကစားသမားမ်ား၏ကိုယ္ပိုင္ ID ႏွင္႔ password မ်ားအားစိတ္ၾကိဳက္ထားရွိနိုင္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႔ အေနျဖင္႔အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလံုျခံဳ စြာသိမ္းထားရန္လိုအပ္ပါသည္။အေကာင္႔မွေလာင္းေၾကးထပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးထုတ္ယူျခင္းႏွင့္အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္လူၾကီးမင္းတို႔တြင္သာတာဝန္ရိွပါသည္။

5.2 ID ႏွင္႔ Password မွန္ကန္ပါက( အေကာင့္ပိုင္ရွင္မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ )အေကာင့္အတြင္းဝင္ေရာက္ေဆာ႔က စားျခင္းႏွင့္ေငြေၾကးထုတ္ယူျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

5.3 လူၾကီးမင္းတို႔အေနျဖင္႔အျခားသူမ်ားမိမိအေကာင့္ကစားေနေၾကာင္းသံသယျဖစ္ဖြယ္အခ်က္အလက္မ်ား ေတြ႕ရွိပါက Password အား Website မွတဆင္႔ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲသင့္ပါသည္။ ID ႏွင္႔ password တစ္ခုခုအား ေမ႔သြားျခင္းမ်ားရွိခဲ႔ပါကကၽြန္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ျခင္းျဖင္႔ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ပါသည္။

5.4 အေကာင့္တြင္ရွိေသာေငြေၾကးပမာဏႏွင့္အမွတ္ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ထုတ္ယူျခင္းမွတ္တမ္းမ်ားကိုအခ်ိန္မေရြး Website ေပၚတြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

6. အေကာင့္အားရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင္႔ကစားခြင့္ရုပ္သိမ္းျခင္း:

6.1 လူၾကီးမင္း၏အေကာင့္အားပိတ္လိုပါကကၽြန္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။အေကာင့္တြင္ရွိေသာအမွတ္မ်ား အားလံုးကိုshal777မွထုတ္ယူထားၿပီးအေကာင့္ပိတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ေလာင္းေၾကးျပဳ လုပ္ေနစဥ္(သို႔)၊ကစား မွတ္အႏိုင္အရႈံးမတြက္ရေသးခင္အေကာင့္အားမည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ ပိတ္ခြင့္မရွိပါ။

6.2 shal777မွကစားသမားမ်ား၏အေကာင့္အားအခ်ိန္မေရြး၊မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔မဆိုရပ္ဆိုင္းခြင့္ (သို႔) ပိတ္ခြင့္ရွိပါသည္။ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါကကစားသမားမ်ားအားအေၾကာင္းမၾကားပဲအ ေကာင္႔အားရပ္ဆိုင္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ပိတ္ပင္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။:

(က) Game ကစားရန္ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊

(ခ)ကစားသူမွမမွန္ကန္ေသာနည္းလမ္း၊ရည္ရြယ္ခ်က္(သို႔)တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ကစားျခင္း၊

(ဂ)ကစားသူမွ Website (သို႔)အက္ပလီေကးရွင္းအားမသမာေသာနည္းလမ္းမ်ား၊အသံုးျပဳ ျပီးအျမတ္ရွာျခင္း၊

(ဃ)အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း၊ရဲတပ္ဖြဲ႕(သို႔)တရားဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားမွအေကာင့္အားပိတ္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္း၊

(င) ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားျဖစ္ပြားၿပီး (သို႔) ၿဖစ္ပြားရန္အလားအလာရွိသည္ဟု shal777မွယူဆထားျခင္း

6.3 (က)မွ(င)ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း(သို႔)ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာအေကာင္႕ပိုင္ရွင္သည္ ၄င္း
ေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚလာေသာ shal777 မွဆံုးရွံဳးမႈမ်ား ၊ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္အသံုးစရိတ္အားလံုးကိုျပန္ဆပ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း(သို႔)ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာအေကာင့္မွ အမွတ္အားလံုး မ်ား(သို႔)တစ္ဝက္ကိုshal777မွနစ္နာေၾကးအျဖစ္သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္သည္။

7. Website အသံုးျပဳ ျခင္း

7.1 ကစားသူမ်ားအသံုးျပဳ ေသာကြန္ပ်ဴ တာ(သို႔)မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင္႔အင္တာနက္လိုင္းအားစသည္တို႔သည္ Website ကိုသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစႏိုင္ပါသည္။Website တြင္ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳ ေသာကိရိယာမ်ားမွျဖစ္ေပၚလာေသာအ မွားမ်ား၊ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားသည္ကစားသူမ်ားတြင္သာတာဝန္ရွိပါသည္။website သည္အမွားခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မရွိဘဲ အစဥ္ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္လိမ့္မည္ဟုshal777မွအတည္မျပဳ ႏိုင္ပါသျဖင္႔ကစားသူတို႔အသံုးျပဳ ေသာကိရိယာ၊အင္တာ နက္လိုင္းမေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မွားယြင္းမႈမ်ား ကို shal777 ဂိမ္းServer တြင္သိုေလွာင္ထား သည္႕အတိုင္းသာဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

7.2 shal777မွဂိမ္းရလဒ္မ်ားသည္မွန္ကန္ေစ႔စပ္မႈရွိပါသည္။ဂိမ္းကစားစဥ္အတြင္းမသမာေသာနည္းလမ္းမ်ား၊လိမ္ လည္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔အမွတ္ရယူရန္ၾကိဳးစားျခင္းမ်ားေတြ႔ရွိပါကshal777မွတရားစီရင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအသံုး ျပဳကာေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။သံသယျဖစ္ျခင္းခံရေသာအေကာင့္မွအမွတ္မ်ားကိုေငြသားအျဖစ္ထုတ္ ေပးျခင္းမွ ဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ျပီးမသမာေသာနည္းျဖင္႔ကစားျခင္းမွျဖစ္ေပၚလာေသာကၽြန္ပ္တို႔၏ website ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ား ကိုထုိကစားသူမွျပန္လည္ေပးဆပ္္ရမည္ျဖစ္သည္။

7.3 ကစားသူအသံုးျပဳ ေသာကိရိယာမ်ား(သို႔)အင္တာနက္လိုင္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမွျဖစ္ေပၚလာေသာေဆာ့၀ဲလ္ (သို႔)အ ေကာင္႔ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ားကိုshal777မွလက္ခံေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ ။ ေဆာ့၀ဲလ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွားယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါကshal777မွအဆိုပါမွားယြင္းမႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္ေသာအစိတ္အပိုင္းအားလံုးအား Website မွ ဖယ္ရွား ပစ္မည္ျဖစ္သည္ ။

7.4 shal777မွ Website ေပၚမွအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအခ်ိန္မေရြးမည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔မဆိုေျပာင္း လဲခြင္႔ ရွိပါသည္။

7.5 shal777ဂိမ္းအခ်က္အလက္မ်ားျပင္ဆင္မြမ္းမံေနသည့္အခ်ိန္မွစ၍ကစားသမားမ်ားအေနျဖင္႔ဂိမ္းကစားရာမွရုတ္ တစ္ရက္ျပတ္ေတာက္ျခင္းျဖစ္နုိင္ပါသျဖင္႔ဂိမ္း Website သို႕၀င္ေရာက္၍ဂိမ္းကစားျခင္း၊အေကာင့္၀င္ေရာက္ျခင္း ျပဳ လုပ္နိုင္မည္မဟုတ္ပါ။၄င္းအေေျခအေနမ်ိဳးတြင္shal777မွဂိမ္းWebsite မွျပင္ဆင္မႈမျပဳ လုပ္ခင္ရွိေနေသာအမွတ္ ႏွင္႔အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူလအတိုင္းသိမ္းဆည္းေပးထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

7.6 ဂိမ္းရလဒ္မ်ားအတြက္ကၽြန္ပ္တို႔မွေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ားကိုအေျခအေနအရဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီးကစား သူမွနည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳ ျပီးျပင္ဆင္ထားေသာ ဂိမ္းရလဒ္မ်ားကိုလက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

7.7 အေကာင္းဆုံးဂိမ္းအေတြ႕အႀကဳံမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ Website ႏွင့္ဂိမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားအား ဗုဒၶဟူး ေန့တုိင္း မနက္ ၉:၃၀ နာရီမွ ၁၀:၃၀ မိနစ္ထိျပင္ဆင္မူ့မ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အထူးအစီအစဥ္


မန္ဘာသစ္ႀကိဳဆိုေဘာနပ္

⛔️စည္းကမ္းခ်က္⛔️

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းသည္ SHAL777 ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ဂိမ္းအေကာင့္ဖြင့္ၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္ေငြသြင္းသူမ်ားသာရယူႏိုင္ပါသည္။

မန္ဘာတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ ရရွိႏိုင္သည္။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Short777စေလာ့ဂိမ္းမွလြဲ၍ အျခားဂိမ္းမ်ားကစားခြင့္မရွိပါ။

သတ္မွတ္ ေငြထုတ္ပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္ေသာအပိုမွတ္မ်ားကို System မွ Auto ျပန္႐ုတ္သိမ္းမည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ စက္၏ IP လိပ္စာႏွင့္ ေငြထုတ္အေကာင့္တူမ်ားျဖင့္ ကစားထားသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက မူရင္းသြင္းေငြသာျပန္ရမည္။

SHAL777 သည္ ပ႐ိုမိုးရွင္းအစီစဥ္မ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခြင့္ ( သို႔ ) ရပ္တန႔္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

SHAL777 မွသတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုမလိုက္နာဘဲ ပ႐ိုမိုးရွင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရရွိရန္ မ႐ိုးသားေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုအသုံးျပဳသည္ဟုသံသယရွိေသာမည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ ၊ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကိုမဆို ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ ဂိမ္းအေကာင့္မ်ားႏွင့္ လက္က်န္ေငြအားလုံးကို ေခတၱရပ္တန႔္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္တစ္စုံ တစ္ရာရွိလာခဲ့ပါက SHAL777 ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္သာအတည္ျဖစ္သည္။

ေရးသားထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းမ်ားမရွိေစရန္ ရွင္းလင္းခ်က္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈသို႔ဆက္သြယ္ပါ။

အေသးစိတ္ဆက္သြယ္ရန္

                                                   

👉ပ႐ိုမိုးရွင္းရွင္းလင္းခ်က္👈
SHAL777 မန္ဘာမ်ားအားလုံး အထက္ပါဇယားတြင္ေပးထားေသာပ႐ိုမိုးရွင္း 3 ခုအနက္ တစ္ခုသာယူခြင့္ရွိသည္။

မန္ဘာတစ္ဦးလွ်င္တစ္ႀကိမ္သာရယူႏိုင္သည္။

မန္ဘာသစ္ႀကိဳဆိုေဘာနပ္ ယူၿပီးသူမ်ားသာ ဤပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ပါဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယခင္ 400% ပ႐ိုမိုးရွင္းယူၿပီးသူမ်ား ဤပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ထပ္မံပါဝင္ခြင့္မရွိပါ။

အကယ္၍ စက္၏ IP လိပ္စာႏွင့္ ေငြထုတ္အေကာင့္တူမ်ားျဖင့္ ကစားထားသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက မူရင္းသြင္းေငြသာျပန္ရမည္။ဤပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ JILI ဂိမ္းခန္းရွိ ( Crazy Hunter 2  Dragon Treasure Candy Baby Carzy Hunter ႏွင့္ Secret Treasure ) ဂိမ္းမ်ား ကစားခြင့္မျပဳပါ။

စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက မူရင္းသြင္းေငြမွတ္သာျပန္ရမည္။

SHAL777 သည္ ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခြင့္ ( သို႔ ) ရပ္တန႔္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

SHAL777 သည္ ပ႐ိုမိုးရွင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရရွိရန္ မ႐ိုးသားေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုအသုံးျပဳသည္ဟုသံသယရွိေသာမည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္အဖြဲ႕အစည္းကိုမဆို ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ ဂိမ္းအေကာင့္မ်ားႏွင့္ လက္က်န္ေငြအားလုံးကို ေခတၱရပ္ထားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္တစ္စုံ တစ္ရာရွိလာခဲ့ပါက SHAL777 ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္သာအတည္ျဖစ္သည္။

ေရးသားထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းမ်ားမရွိေစရန္ ရွင္းလင္းခ်က္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈသို႔ဆက္သြယ္ပါ။
👇ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားဆက္သြယ္ပါ👇

👉ပ႐ိုမိုးရွင္းရွင္းလင္းခ်က္👈
05.05.2024 ရက္ေန႔မွစ၍ SHAL777 ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ဂိမ္းအေကာင့္ဖြင့္ထားသူတိုင္း ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကိုရယူႏိုင္ပါသည္။

ဖရီးေဘာနပ္ရယူရန္ Telegram Channel , Viber Channel ကိုအရင္ Join ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး SHAL777 Facebook Page ကို Like & Share လုပ္ေပးရမည္။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းသည္ မန္ဘာတစ္ဦးလွ်င္တစ္ႀကိမ္သာရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ မန္ဘာ ( 100 ) ဦးသာရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဖရီးေဘာနပ္ရယူရန္အတြက္ SHAL777 တြင္ ဂိမ္းအေကာင့္ဖြင္ၿပီး ဂိမ္းအေကာင့္ကို VIP Level-2 ျမႇင့္တင္ရမည္။

ဂိမ္းအေကာင့္ဖြင့္ၿပီးပါက Level-2 ျမႇင့္တင္ထားေသာမိမိကိုယ္ပိုင္ Pay အေကာင့္မ်ားျဖစ္သည့္ ( Wave, K PayOK$ ) (သို႔ )ဘဏ္အေကာင့္တစ္ခုခုျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရမည္။
( Mytel Pay အေကာင့္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ပါက ဖရီးမရပါ )။

( Pay အေကာင့္သည္ဂိမ္းအေကာင့္ဖြင့္ဖုန္းနံပါတ္ျဖစ္ရမည္ )

(KBZ, AYA, CB) ဘဏ္အေကာင့္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါက ခ်က္ခ်င္းဖရီးေဘာနပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

(ကိုယ္ပိုင္ဘဏ္အေကာင့္ျဖစ္ရမည္။) မွားယြင္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဘဏ္အေကာင့္မ်ားျဖင့္ ဖရီးေဘာနပ္မရပါ။

ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးပါက Customer Service ထံသို႔ မိမိ Pay အေကာင့္ကို Screenshot ႐ိုက္ၿပီးဂိမ္းအေကာင့္ႏွင့္တကြပို႔ေပးရမည္။

ဖရီးေဘာနပ္အမွတ္ျဖင့္ အထက္ပါသတ္မွတ္ထားေသာဂိမ္းမ်ားသာကစားရမည္။

တစ္ျခားဂိမ္းမ်ားကို ကစားခြင့္မျပဳပါ။

စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက အမွတ္မ်ားအားလုံးကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းမည္ျဖစ္သည္။

ဤဖရီးေဘာနပ္ျဖင့္ ႀကိမ္ေရမလိုပါ။

ႏိုင္မွတ္ 100 ျပည့္ေအာင္ကစားေပးရမည္။

ႏိုင္မွတ္ 100 မျပည့္ပါက မထုတ္ယူႏိုင္ပါ။

ႏိုင္မွတ္ 100 ရရွိပါက ေငြခ်က္ခ်င္းထုတ္ယူႏိုင္သည္။

အကယ္၍ ႏိုင္မွတ္ 100 ႏွင့္အထက္ႏိုင္သြားပါက သတ္မွတ္ေငြထုတ္ပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ အပိုမွတ္မ်ားကို System မွ Auto ျပန္႐ုတ္သိမ္းမည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ စက္၏ IP လိပ္စာႏွင့္ ေငြထုတ္အေကာင့္တူမ်ားျဖင့္ ထပ္မံယူကစားထားသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါကအမွတ္မ်ားအားလုံးျပန္႐ုတ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

SHAL777 သည္ ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခြင့္ ( သို႔ ) ရပ္တန႔္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

SHAL777 သည္ ပ႐ိုမိုးရွင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရရွိရန္ မ႐ိုးသားေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုအသုံးျပဳသည္ဟုသံသယရွိေသာမည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္အဖြဲ႕အစည္းကိုမဆို ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ ဂိမ္းအေကာင့္မ်ားႏွင့္ လက္က်န္ေငြအားလုံးကို ေခတၱရပ္ထားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္တစ္စုံ တစ္ရာရွိလာခဲ့ပါက SHAL777 ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္သာအတည္ျဖစ္သည္။

ေရးသားထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းမ်ားမရွိေစရန္ ရွင္းလင္းခ်က္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈသို႔ဆက္သြယ္ပါ။
👇ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားဆက္သြယ္ပါ👇

👉ပ႐ိုမိုးရွင္းရွင္းလင္းခ်က္👈
ေဘာနပ္ရယူရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျပစာပမာဏအတိုင္းေငြသြင္း၍ကစားထားရမည္။

ပ႐ိုမိုးရွင္းယူကစားထားသည့္ေျပစာအေစာင္ေရကိုထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

သတ္မွတ္ေျပစာအတိုင္းေငြသြင္းၿပီးပါက စေလာ့ ႏွင့္ ငါးပစ္ဂိမ္းကစားထားသည့္ႀကိမ္ေရသည္ အထက္ပါဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းရွိရမည္။

သတ္မွတ္ ေငြသြင္းပမာဏျပည့္ေသာ္လည္း စေလာ့ႏွင့္ငါးပစ္ဂိမ္းကစားထားသည့္ႀကိမ္ေရမျပည့္ပါက ပ႐ိုမိုးရွင္းရရွိမည္မဟုတ္ပါ။

သတ္မွတ္ေငြသြင္းပမာဏႏွင့္ ႀကိမ္ေရ ျပည့္ပါက ေဘာနပ္ရယူရန္ Customer Service သို႔ဆက္သြယ္ၿပီးေဘာနပ္လာယူႏိုင္ပါသည္။

⚠️ JILI Slot ဂိမ္းရွိ ( Crazy Hunter 2, Dragon Treasure, Candy Baby, Crazy Hunter & Secret Treasure) ကစားထားေသာသြင္းေငြမ်ားကိုမထည့္တြက္ပါ။


ေန႔စဥ္ေငြသြင္းျဖတ္ေတာက္ခ်ိန္မွာ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ { 22:30:00 – 22:29:59 } ျဖစ္သည္။

ေဘာနပ္ယူမည္ဆိုပါက ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ { 22:00:00 } ေနာက္ဆုံးထား၍လာယူေပးရမည္။

ယေန႔သြင္းေငြအတြက္မယူျဖစ္ေသာ ေဘာနပ္ကို ေနာက္ေန႔ စာရင္းတြင္ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းသည္ တစ္ေန႔သြင္းေငြအတြက္ တစ္ေန႔ ရယူရန္သာျဖစ္သည္။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းအမွတ္ျဖင့္ ( JDB, JILI, FC, CQ9, YB ) စေလာ့ဂိမ္းမ်ားသာ ကစားရမည္။

⚠️JILI Slot ဂိမ္းရွိ ( Crazy Hunter 2 & Dragon Treasure & Candy Baby & Crazy Hunter & Secret Treasure ) မွလြဲ၍ က်န္သည့္ စေလာ့ဂိမ္းအားလုံးကစားႏိုင္ပါသည္။

သတ္မွတ္စည္းကမ္းအတိုင္းမလိုက္နာပါက အမွတ္မ်ားအားလုံးကို SHAL777 မွ ျပန္႐ုတ္သိမ္းမည္။

👇Click to contact us👇

👉ပ႐ိုမိုးရွင္းရွင္းလင္းခ်က္👈
6.6.2024 မွစ၍

႐ိုး႐ိုးေငြသြင္းၿပီး SHAL777 ဝဘ္ဆိုဒ္ရွိ စေလာ့ငါးပစ္UG အားကစား ဂိမ္းမ်ားကစားျခင္းျဖင့္ 0.8% ႏွင့္ HRG ( တိုက္႐ိုက္လႊင့္ကာစီႏို ) ႏွင့္ Sexy Baccarat ဂိမ္းမ်ားကစားျခင္းျဖင့္ ‌ကစားထားေသာႀကိမ္ေရမ်ားမွ ( ပ႐ိုမိုးရွင္းႀကိမ္ေရ မပါဝင္ဘဲ ) ေန႔စဥ္ျပန္အမ္းေငြ 0.5% ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ PS ဂိမ္းကစားမည္ဆိုပါက 2% ထိ ျပန္အမ္းေငြရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေန႔စဥ္ျပန္အမ္းေငြအတြက္ဂိမ္းကစားထားေသာႀကိမ္ေရတြက္ခ်က္ခ်ိန္မွာ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ( 22:30:00 - 22:29:59 ) အတြင္းျဖစ္သည္။

ေန႔စဥ္ျပန္အမ္းေငြရရွိရန္ ႐ိုး႐ိုးေငြသြင္းကစားထားေသာႀကိမ္ေရသည္ အနည္းဆုံး 6,250 ႀကိမ္ေရရွိရမည္ျဖစ္သည္။

အနည္းဆုံး 50မွတ္ ( 5,000 က်ပ္) မွစ၍ စတင္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔အတြက္ရရွိထားေသာ ေန႔စဥ္ျပန္အမ္းေငြမ်ားကိုတြက္ခ်က္ထားၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ညေန ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန 4:00:00 နာရီတြင္ ဂိမ္းအေကာင့္ထဲသို႔ အလိုအေလ်ာက္ထည့္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ရရွိေသာ အမွတ္မ်ားကို ႀကိမ္ေရမလိုဘဲခ်က္ခ်င္းထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

သတ္မွတ္ႀကိမ္ေရ မျပည့္ေသာ ၊ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္မကိုက္ညီေသာ မန္ဘာမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ျပန္အမ္းေငြမ်ားရရွိမည္မဟုတ္ပါ။

ပထမေန႔တြင္ မျပည့္မွီေသာႀကိမ္ေရမ်ားကို ဒုတိယေန႔တြင္ ထည့္သြင္းေရတြက္မည္မဟုတ္ပါ။

အသစ္မွျပန္လည္တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။

SHAL777 သည္ ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခြင့္ ( သို႔ ) ရပ္တန႔္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

SHAL777 သည္ ပ႐ိုမိုးရွင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရရွိရန္ မ႐ိုးသားေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုအသုံးျပဳသည္ဟုသံသယရွိေသာမည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္အဖြဲ႕အစည္းကိုမဆို ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ ဂိမ္းအေကာင့္မ်ားႏွင့္ လက္က်န္ေငြအားလုံးကို ေခတၱရပ္ထားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္တစ္စုံ တစ္ရာရွိလာခဲ့ပါက SHAL777 ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္သာအတည္ျဖစ္သည္။

ေရးသားထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းမ်ားမရွိေစရန္ ရွင္းလင္းခ်က္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈသို႔ဆက္သြယ္ပါ။
👇Click to contact us👇


SHAL777 မန္ဘာတိုင္း မိမိသူငယ္ခ်င္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ေကာ္မရွင္ 10% ႏွင့္ အပိုေဘာနပ္ 1,500 ရယူႏိုင္ပါသည္။

👉Promotion Description👈
မန္ဘာသစ္တစ္ဦးဂိမ္းအေကာင့္ဖြင့္ၿပီးေငြထုတ္အေကာင့္ခ်ိတ္ၿပီးပါက မိတ္ဆက္သူသည္ ေဘာနပ္ 500က်ပ္ ခ်က္ခ်င္းရရွိမည္ျဖစ္ည္။

မန္ဘာသစ္သည္ ဂိမ္းအေကာင့္ဖြင့္ၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ သြင္းေငြ 5,000 က်ပ္ႏွင့္အထက္ရွိပါက မိတ္ဆက္သူသည္ ေဘာနပ္ 1,000 ခ်က္ခ်င္းရရွိမည္ျဖစ္သည္။

မိတ္ဆက္သူသည္ မိတ္သစ္မ်ား၏ တစ္ပတ္တာ ႐ိုး႐ိုးသြင္းေငြ ( ပ႐ိုမိုးရွင္းမပါဘဲ ) ျဖင့္ကစားထားေသာ စေလာ့ႏွင့္ငါးပစ္ဂိမ္း၏ရႈံးေၾကးမ်ားမွ ေကာ္မရွင္ 10% ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္မ်ားကို အပတ္စဥ္တနလၤာေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန 4 နာရီတြင္ တြက္ခ်က္ၿပီး ဂိမ္းအေကာင့္ထဲသို႔အလိုအေလ်ာက္ထည့္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အနည္းဆုံး 50မွတ္ ( 5,000က်ပ္ ) မွစ၍ စတင္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဂိမ္းအေကာင့္ဖြင့္စဥ္ မန္ဘာသစ္သည္ မိတ္ဆက္ေပးသူ၏ ဂိမ္းအေကာင့္ကို " မိတ္ဆက္သူ " ေနရာတြင္ တိက်မွန္ကန္စြာထည့္သြင္းေပးရမည္။

မွားယြင္းစြာထည့္မိပါက မိတ္ဆက္သူသည္ ေကာ္မရွင္အမွတ္မ်ားရရွိမည္မဟုတ္ပါ။

ဂိမ္းအေကာင့္ဖြင့္ၿပီးပါက ျပန္လည္ျပင္ဆင္၍မရေသာေၾကာင့္ အထူးသတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။

SHAL777 သည္ ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခြင့္ ( သို႔ ) ရပ္တန႔္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

SHAL777 သည္ ပ႐ိုမိုးရွင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရရွိရန္ မ႐ိုးသားေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုအသုံးျပဳသည္ဟုသံသယရွိေသာမည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္အဖြဲ႕အစည္းကိုမဆို ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ ဂိမ္းအေကာင့္မ်ားႏွင့္ လက္က်န္ေငြအားလုံးကို ေခတၱရပ္ထားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္တစ္စုံ တစ္ရာရွိလာခဲ့ပါက SHAL777 ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္သာအတည္ျဖစ္သည္။

ေရးသားထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းမ်ားမရွိေစရန္ ရွင္းလင္းခ်က္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈသို႔ဆက္သြယ္ပါ။
👇Click to contact us👇

 

👉ပ႐ိုမိုးရွင္းရွင္းလင္းခ်က္👈
႐ိုး႐ိုးေငြသြင္းၿပီး SHAL777 ဝဘ္ဆိုဒ္ရွိ PS ဂိမ္းမ်ားကစားျခင္းျဖင့္ ‌ကစားထားေသာႀကိမ္ေရမ်ားမွ ( ပ႐ိုမိုးရွင္းႀကိမ္ေရ မပါဝင္ဘဲ ) ေန႔စဥ္ျပန္အမ္းေငြ 2% ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေန႔စဥ္ျပန္အမ္းေငြအတြက္ဂိမ္းကစားထားေသာႀကိမ္ေရတြက္ခ်က္ခ်ိန္မွာ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ( 22:30:00 - 22:29:59 ) အတြင္းျဖစ္သည္။

ေန႔စဥ္ျပန္အမ္းေငြရရွိရန္ ႐ိုး႐ိုးေငြသြင္းကစားထားေသာႀကိမ္ေရသည္ အနည္းဆုံး 2,500 ႀကိမ္ေရရွိရမည္ျဖစ္သည္။

အနည္းဆုံး 50မွတ္ ( 5,000 က်ပ္) မွစ၍ စတင္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔အတြက္ရရွိထားေသာ ေန႔စဥ္ျပန္အမ္းေငြမ်ားကိုတြက္ခ်က္ထားၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ညေန ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန 4:00:00 နာရီတြင္ ဂိမ္းအေကာင့္ထဲသို႔ အလိုအေလ်ာက္ထည့္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ရရွိေသာ အမွတ္မ်ားကို ႀကိမ္ေရမလိုဘဲခ်က္ခ်င္းထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

သတ္မွတ္ႀကိမ္ေရ မျပည့္ေသာ ၊ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္မကိုက္ညီေသာ မန္ဘာမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ျပန္အမ္းေငြမ်ားရရွိမည္မဟုတ္ပါ။

ပထမေန႔တြင္ မျပည့္မွီေသာႀကိမ္ေရမ်ားကို ဒုတိယေန႔တြင္ ထည့္သြင္းေရတြက္မည္မဟုတ္ပါ။

အသစ္မွျပန္လည္တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။

SHAL777 သည္ ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခြင့္ ( သို႔ ) ရပ္တန႔္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

SHAL777 သည္ ပ႐ိုမိုးရွင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရရွိရန္ မ႐ိုးသားေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုအသုံးျပဳသည္ဟုသံသယရွိေသာမည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္အဖြဲ႕အစည္းကိုမဆို ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ ဂိမ္းအေကာင့္မ်ားႏွင့္ လက္က်န္ေငြအားလုံးကို ေခတၱရပ္ထားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္တစ္စုံ တစ္ရာရွိလာခဲ့ပါက SHAL777 ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္သာအတည္ျဖစ္သည္။

ေရးသားထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းမ်ားမရွိေစရန္ ရွင္းလင္းခ်က္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈသို႔ဆက္သြယ္ပါ။
👇Click to contact us👇


🏆ေန႔စဥ္ခ်န္ပီယံဆု🏆

ေန႔စဥ္အဆင့္စာရင္းတြင္ အျမင့္ဆုံးအႏိုင္ရရွိထားေသာ ကစားသမားသုံးဦးအား ဆုခ်ီးျမႇင့္သည္။

🏆အပတ္စဥ္ခ်န္ပီယံဆု 🏆

ေန႔စဥ္ခ်န္ပီယံဆုခုနစ္ဆုျပည့္ပါက ၎ခုနစ္ဆုအနက္အမွတ္အမ်ားဆုံးအႏိုင္ရေသာခ်န္ပီယံကို အပတ္စဥ္ခ်န္ပီယံဆုခ်ီးျမႇင့္သည္။

🏆လစဥ္ခ်န္ပီယံဆု🏆

ေလးပတ္တာကာလအတြင္း ေန႔စဥ္ခ်န္ပီယံဆုအႀကိမ္အမ်ားဆုံးရရွိခဲ့သည့္မန္ဘာကို လစဥ္ခ်န္ပီယံဆုခ်ီးျမႇင့္သည္။


👉အထူးအသိေပးခ်က္👈
( ပ႐ိုမိုးရွင္းမွတ္ျဖင့္ႏိုင္ထားေသာအမွတ္မ်ားႏွင့္ ယခင္ရရွိထားေသာ ခ်န္ပီယံဆုအမွတ္ျဖင့္ ထပ္မံရရွိပါက ခ်န္ပီယံဆုရရွိမည္မဟုတ္ပါ  )

Spin တစ္ခ်က္အတြင္း ( သို႔ ) Free Game ကာလအတြင္း အမွတ္ ( 4,000 ) ႏွင့္အထက္ရရွိပါက ေန႔စဥ္ခ်န္ပီယံဆုစာရင္းတြင္အလိုအေလ်ာက္ဝင္ေရာက္မည္။

ၿပိဳင္ပြဲသတ္မွတ္ခ်ိန္မွာ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ( 22:30:00 ~ 22:29:59 ) အတြင္းျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း အမွတ္အျမင့္ဆုံးရရွိသူသည္ ေန႔စဥ္ခ်န္ပီယံဆုရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္ႏွင့္ လစဥ္ ခ်န္ပီယံမ်ားအတြက္ ဆုမ်ားကို ေနာက္ေန႔ နံနက္ 03:00:00 တြင္ အႏိုင္ရသူ၏ဂိမ္းအေကာင့္ထဲသို႔ အလိုအေလ်ာက္ထည့္ေပးပါသည္။

သတ္မွတ္ထားေသာ တစ္ေန႔တာအခ်ိန္ကာလအတြင္း ခ်န္ပီယံဆုစာရင္းတြင္မည္သူမွ်မဝင္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါက အႏိုင္ရသူမရွိမခ်င္း အခ်ိန္ကာလကို သက္တမ္းတိုးျမင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

လစဥ္ ခ်န္ပီယံဆုတြင္ ခ်န္ပီယံႏွစ္ဦး ( သို႔ ) ထို႔ထက္ပိုေသာခ်န္ပီယံမ်ားရွိလာခဲ့ပါက၊ ဆုေငြပမာဏကို ခ်န္ပီယံမ်ားအားအညီအမွ် ခြဲေဝေပးမည္ျဖစ္သည္။

ရရွိေသာဆုအမွတ္မ်ားထုတ္ယူရန္အတြက္ စေလာ့ဂိမ္းမ်ားျဖင့္ ႀကိမ္ေရ တစ္ဆ ကစားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ဤဆုအမွတ္ျဖင့္ JILI game ဂိမ္းခန္းရွိ ( Carzy Hunter 2,Dragon Treasure, Candy Baby, Carzy Hunter ႏွင့္ Secret Treasure )ဂိမ္းမ်ားအားကစားခြင့္မျပဳပါ။

ဤအစီအစဥ္သည္ FCJILIJDBPGPS ႏွင့္ PP စေလာ့ဂိမ္းမ်ားအတြက္သာျဖစ္သည္။

SHAL777 သည္ ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကို ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေ႐ြးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခြင့္ ( သို႔ ) ရပ္တန႔္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

SHAL777 သည္ ပ႐ိုမိုးရွင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရရွိရန္ မ႐ိုးသားေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုအသုံးျပဳသည္ဟုသံသယရွိေသာမည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္အဖြဲ႕အစည္းကိုမဆို ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ ဂိမ္းအေကာင့္မ်ားႏွင့္ လက္က်န္ေငြအားလုံးကို ေခတၱရပ္ထားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ဤပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္တစ္စုံ တစ္ရာရွိလာခဲ့ပါက SHAL777 ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္သာအတည္ျဖစ္သည္။

ေရးသားထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းမ်ားမရွိေစရန္ ရွင္းလင္းခ်က္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈသို႔ဆက္သြယ္ပါ။
👇ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားဆက္သြယ္ပါ👇

တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈၾကည့္ရန္
👇
https://www.facebook.com/share/v/kz9YqDwyRbmLf183/

JILI SUPER TOURNAMENTS

More Details - Click Here!

📣📣ပ႐ိုမိုးရွင္းမယူခင္ ပ႐ိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုဖတ္ရႈေပးၾကပါရန္📣📣

ကြ ်နု္ပ္တုိ ့ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္


ဖုန္းနံပါတ္

 09-755432866

ဖုန္းနံပါတ္

 09-880386427

ေဒါင္းလုဒ္


Add to home screen

 • အဆင့္ 1

  Safari ျဖင့္websiteဖြင့္ပါ , ေအာက္ေျခ မီႏူးကိုဖြင့္လွစ္ၿပီး"ရွယ္ယာခလုတ္"ကိုႏွိပ္ပါ .

 • အဆင့္ 2

  မီႏူးဖြင့္မိျဖင့္ျပီး မီႏူးးမွ “Add to Home screen”ကိုနိပ္ပါ

 • အဆင့္ 3

  website ကိုေရြးခ်ယ္ျပီ သိမ္းဆည္ပါ

Apk - Download

 • အဆင့္ 1

  Google Chrome browser မွ website ထဲသို့၀င္ပါ

 • အဆင့္ 2

  Click App download

 • အဆင့္ 3

  Click Download app

 • အဆင့္ 4

  Then click OK

 • အဆင့္ 5

  Click install

 • အဆင့္ 6

  Now you have icon app